biuro projektowe
OBUDOWA ELEKTROWNI KONTENEROWEJ
biuro projektowe
BUDYNEK MAGAZYNOWY Z CZĘŚCIĄ BIUROWO-SOCJALNO-HANDLOWĄ
biuro projektowe
MODULAR STUDENT DORMITORY – KONKURS RYTERNA MODUL, LITWA
biuro projektowe
ADAPTACJA NA CELE BIUROWE KAMIENICY W BIELSKU-BIAŁEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych Państwa jako klientów jest Orgin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przybyły 2, 43-300 Bielsko-Biała zarejestrowaną w KRS: 0000392864, REGON: 070577179, NIP: 547-213-84-12

2) przetwarzamy wyłącznie dane, które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w wyniku kontaktu z naszym biurem lub dane otrzymane od współpracujących z nami firm, którym Państwo udostępnili te dane w celu skorzystania z usług zawartych w umowie. W szczególności przetwarzamy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres nieruchomości, której dotyczą usługi Orgin Sp. z o.o., a w przypadku zawarcia z nami umowy, dodatkowo numer PESEL, numer dowodu osobistego lub numer NIP w odniesieniu do Klientów-przedsiębiorców.

3) dane o szczególnym charakterze (tzw. „dane wrażliwe”), które zostały przez Państwa udostępnione w drodze dobrowolnej zgody w wyniku kontaktu z naszym biurem, lub dane otrzymane od współpracujących z nami firm, którym Państwo udostępnili te dane w celu skorzystania z usług zawartych w umowie;

4) dane osobowe przetwarzane będą:
a) w celu realizacji usługi w zakresie umownym zgodnie z Państwa dyspozycją;
b) w celu marketingu usług własnych i kontaktu z Państwem

5) Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a) Podmioty, z którymi Administrator ma podpisaną umowę o przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji łączących umów koniecznych do realizacji obowiązków Administratora, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora wynikających z przepisów prawa, oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Państwa Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom takim jak: podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie oraz firmy, z którymi współpracujemy świadcząc dla Państwa usługi. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Administratorem umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z przepisami prawa,
b) organy władzy, organy nadzorujące i inne osoby trzecie w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej, oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem,
c) organy podatkowe,
d) banki i firmy windykacyjne w celu ochrony żywotnych interesów Administratora;

6) podstawą przetwarzania jest zawarta umowa, dobrowolna zgoda oraz uzasadniony interes prawny administratora w odniesieniu do powierzania danych współpracującym przedsiębiorcom w celu realizacji Państwa zlecenia jak również w celu marketingu usług własnych.

7) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz dodatkowo przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń – w celu ewentualnej ochrony prawnej Administratora, a także innych obowiązków ustawowych, w tym związanych z prawami autorskimi;

8) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w trakcie trwania umowy może uniemożliwić nam realizację niektórych z uprawnień wynikających z treści zawartej umowy. Dyspozycja taka nie będzie również skuteczna wobec danych niezbędnych do wykonania umowy lub danych, które zobowiązani jesteśmy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług umownych.

11) ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO, ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

12) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.

13) Administrator zastrzega sobie prawo do możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji w momencie zmiany prawa, bądź polityki ochrony danych osobowych Administratora. W wypadku dokonania jakichkolwiek zmian powyższej, informacji Administrator będzie Państwa informować.